passenger insurance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger insurance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger insurance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger insurance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger insurance

    * kinh tế

    bảo hiểm hành khách