passenger service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger service

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dịch vụ hành khách