passenger hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger hall

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    phòng hành khách