passenger station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger station

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ga hành khách