passenger port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger port

    * kỹ thuật

    cảng hành khách