passenger cabin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger cabin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger cabin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger cabin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger cabin

    * kỹ thuật

    khoang hành khách