passenger car wheel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger car wheel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger car wheel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger car wheel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger car wheel

    * kỹ thuật

    bánh xe liền khối