passenger coach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger coach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger coach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger coach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger coach

    * kỹ thuật

    toa chở khách

    giao thông & vận tải:

    toa tàu khách