passenger pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger pier

    * kỹ thuật

    bến (hành) khách