passenger flows nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger flows nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger flows giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger flows.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger flows

    * kỹ thuật

    lưu lượng hành khách