passenger escalator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger escalator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger escalator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger escalator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger escalator

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu thang cuốn đưa khách