passenger seat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger seat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger seat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger seat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger seat

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    chỗ hành khách

    ghế hành khách