passenger traffic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passenger traffic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passenger traffic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passenger traffic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • passenger traffic

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giao thông hành khách