pan american day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pan american day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pan american day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pan american day.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pan american day

    a day celebrating political and economic unity among American countries

    Synonyms: April 14

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).