oblique nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique.

Từ điển Anh Việt

 • oblique

  /ə'bli:k/

  * tính từ

  xiên, chéo, chếch

  an oblique come: hình nón xiên

  cạnh khoé, quanh co, không thẳng thắn

  oblique means: thủ đoạn quanh co

  (thực vật học) không đối xứng, không cân (lá)

  (ngôn ngữ học) gián tiếp

  oblique case: cách gián tiếp

  * nội động từ

  xiên đi

  (quân sự) tiển xiên

 • oblique

  xiên, nghiêng, lệch

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • oblique

  * kỹ thuật

  lệch

  nét xiên

  nghêng

  nghiêng

  xiên

  cơ khí & công trình:

  chếch

  xéo

  toán & tin:

  dạng nghiêng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • oblique

  any grammatical case other than the nominative

  Synonyms: oblique case

  Antonyms: nominative

  slanting or inclined in direction or course or position--neither parallel nor perpendicular nor right-angled

  the oblique rays of the winter sun

  acute and obtuse angles are oblique angles

  the axis of an oblique cone is not perpendicular to its base

  Antonyms: parallel

  Similar:

  external oblique muscle: a diagonally arranged abdominal muscle on either side of the torso

  Synonyms: musculus obliquus externus abdominis, abdominal external oblique muscle

  devious: indirect in departing from the accepted or proper way; misleading

  used devious means to achieve success

  gave oblique answers to direct questions

  oblique political maneuvers