oblique lighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique lighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique lighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique lighting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique lighting

    * kỹ thuật

    sự chiếu sáng nghiêng