oblique arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique arch

    * kỹ thuật

    vòm nghiêng

    vòm xiên