oblique cutting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique cutting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique cutting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique cutting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique cutting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự cắt nghiêng