oblique grinding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique grinding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique grinding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique grinding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique grinding

    * kỹ thuật

    sự mài nghiêng