oblique prism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique prism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique prism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique prism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique prism

    * kỹ thuật

    lăng trụ xiên