oblique joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique joint

    * kỹ thuật

    mối nối chéo