oblique bending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique bending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique bending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique bending.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique bending

    * kỹ thuật

    sự uốn xiên