oblique lamination nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique lamination nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique lamination giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique lamination.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique lamination

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự phân lớp nghiêng