oblique system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique system

    * kỹ thuật

    hệ đơn nghiêng