oblique bandage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique bandage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique bandage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique bandage.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oblique bandage

    a bandage in which successive turns proceed obliquely up or down a limb

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).