oblique butt joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oblique butt joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oblique butt joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oblique butt joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oblique butt joint

    * kỹ thuật

    mối nối chéo