nominative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nominative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nominative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nominative.

Từ điển Anh Việt

 • nominative

  /'nɔminətiv/

  * tính từ

  (ngôn ngữ học) (thuộc) danh sách

  được bổ nhiệm, được chỉ định; (thuộc) sự bổ nhiệm, (thuộc) sự chỉ định

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) danh sách

  chủ ng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nominative

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  danh cách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nominative

  the category of nouns serving as the grammatical subject of a verb

  Synonyms: nominative case, subject case

  Antonyms: oblique

  serving as or indicating the subject of a verb and words identified with the subject of a copular verb

  nominative noun endings

  predicate nominative

  named; bearing the name of a specific person

  nominative shares of stock

  Synonyms: nominal

  Similar:

  nominated: appointed by nomination