graphic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic.

Từ điển Anh Việt

 • graphic

  /græfik/

  * tính từ

  (thuộc) đồ thị; minh hoạ bằng đồ thị

  graphic statics: tĩnh học đồ thị

  graphic algebra: đại số đồ thị

  graphic solution: phép giải đồ thị

  sinh động

  a graphic account of the football match: bài tường thuật sinh động trận đấu bóng đá

  (nghệ thuật) tạo hình

  the graphic arts: nghệ thuật tạo hình

  (ngôn ngữ học) (thuộc) chữ viết; (thuộc) hình chữ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • graphic

  * kỹ thuật

  biểu đồ

  đồ họa

  đồ thị

  họa hình

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • graphic

  an image that is generated by a computer

  Synonyms: computer graphic

  written or drawn or engraved

  graphic symbols

  Synonyms: graphical, in writing

  describing nudity or sexual activity in graphic detail

  graphic sexual scenes

  of or relating to the graphic arts

  the etchings, drypoints, lithographs, and engravings which together form his graphic work"- British Book News

  relating to or presented by a graph

  a graphic presentation of the data

  Synonyms: graphical

  evoking lifelike images within the mind

  pictorial poetry and prose

  graphic accounts of battle

  a lifelike portrait

  a vivid description

  Synonyms: lifelike, pictorial, vivid