graphic algebra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic algebra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic algebra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic algebra.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphic algebra

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đại số đồ thị