graphic mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic mode.

Từ điển Anh Việt

  • graphic mode

    (Tech) kiểu đồ họa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphic mode

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chế độ đồ họa