graphic image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphic image

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ảnh đồ họa