graphical icon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphical icon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphical icon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphical icon.

Từ điển Anh Việt

  • graphical icon

    (Tech) hình tượng đồ họa