graphical object nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphical object nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphical object giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphical object.

Từ điển Anh Việt

  • graphical object

    (Tech) đối tượng đồ họa