graphical method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphical method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphical method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphical method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphical method

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp đồ thị