graphic size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphic size

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ lớn văn tự