graphic card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic card.

Từ điển Anh Việt

  • graphic card

    (Tech) thẻ đồ họa