graphic design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic design.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • graphic design

    visual communication by a skillful combination of text and pictures in advertisements, magazines, books, etc.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).