graphic limit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic limit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic limit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic limit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphic limit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giới hạn đồ họa