graphic object nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphic object nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphic object giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphic object.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graphic object

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vật thể họa hình