graphicness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graphicness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graphicness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graphicness.

Từ điển Anh Việt

  • graphicness

    xem graphic