genus wolffiella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus wolffiella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus wolffiella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus wolffiella.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus wolffiella

    Similar:

    wolffiella: minute rootless aquatic herbs having flat fronds floating on or below the water surface and bearing 1-2 flowers per frond; America and Africa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).