genus triceratops nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus triceratops nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus triceratops giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus triceratops.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus triceratops

    genus of herbivorous horned dinosaurs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).