genus psilophyton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus psilophyton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus psilophyton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus psilophyton.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus psilophyton

    type genus of the Psilophytaceae: genus of small wiry herbaceous Paleozoic plants with underground rhizomes and apical sporangia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).