genus phytolacca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus phytolacca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus phytolacca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus phytolacca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus phytolacca

    Similar:

    phytolacca: type genus of Phytolaccaceae: pokeweed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).