genus parkinsonia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus parkinsonia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus parkinsonia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus parkinsonia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus parkinsonia

    Similar:

    parkinsonia: small genus of spiny shrubs or small trees

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).