genus leptospira nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus leptospira nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus leptospira giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus leptospira.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus leptospira

    very slender aerobic spirochetes; free-living or parasitic in mammals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).