genus hippobosca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus hippobosca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus hippobosca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus hippobosca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus hippobosca

    Similar:

    hippobosca: type genus of the Hippoboscidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).