genus fothergilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus fothergilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus fothergilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus fothergilla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus fothergilla

    small genus of deciduous shrubs of the southeastern United States

    Synonyms: Fothergilla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).