genus dimetrodon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus dimetrodon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus dimetrodon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus dimetrodon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus dimetrodon

    a reptile genus of Pelycosauria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).