genus coelophysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus coelophysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus coelophysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus coelophysis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus coelophysis

    late Triassic carnivorous saurischian dinosaurs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).